Niebieska Karta. Co tak naprawdę daje?

2 minut czytania
13.06.2022

Niebieska Karta to narzędzie mające wspomagać przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zgodnie z przepisami, procedura ta obejmuje wszelkie czynności podejmowane przez jednostki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Policję, systemy oświaty i ochrony zdrowia wynikające z podejrzenia obecności przemocy w rodzinie. Co tak naprawdę daje procedura Niebieskiej Karty?

Niebieska Karta – jak powstała?

Procedura Niebieskiej Karty w obecnym kształcie została wprowadzona nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie w 2011 roku, choć prace nad nią sięgają już lat 90. ubiegłego wieku. Wówczas, z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaczęto pracować nad narzędziem wspierającym osoby doświadczające przemocy z rąk najbliższych. W działania te zaangażowała się Policja mająca styczność z tymi najbardziej skrajnymi przypadkami. Ideą przyświecającą całemu przedsięwzięciu była przede wszystkim zmiana sposobu postępowania odpowiednich służb co do problemu przemocy w rodzinie. Wychodząc ze słusznego założenia, kierowano się twierdzeniem, iż jest to problematyka bardzo złożona, łącząca w sobie nie tylko zagadnienia prawne, w szczególności karne, ale również psychologiczne, społeczne i zdrowotne. 

Choć Niebieska Karta budzi mieszane uczucia z uwagi na zarzucanie procedurze nadmiernej biurokracji czy nakierowanie jej na zbyt duży formalizm zamiast priorytetowości udzielania pilnej pomocy, daje wiele możliwości pozwalających na wyrwanie się z rodzinnego dramatu.

Jakie korzyści daje “założenie” Niebieskiej Karty?

Podstawowym celem procedury Niebieskiej Karty jest stworzenie odpowiednich warunków do skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą,  edukacyjnego oddziaływania na osoby dopuszczające się przemocy w rodzinie, podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowania nieprzemocowych metod wychowawczych oraz upowszechniania informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno dla ofiar przemocy domowej, jak i jej sprawców. 

Procedura Niebieskiej Karty pozwala na zaznajomienie ofiar i sprawców przemocy domowej z istniejącymi rozwiązaniami, w szczególności otwiera możliwość szybszego reagowania na takie sytuacje przez odpowiednie jednostki i instytucje, co dotyczy w szczególności podejmowania kroków prawnych takich jak dozór Policji, eksmisja przemocowego partnera, tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy czy zakaz zbliżania się. Rodziny, co do których wszczęto procedurę są stale monitorowane co do ich sytuacji, świadczą niezbędną pomoc, w tym prowadzą działania edukacyjne mające na celu choćby skłonienie sprawcy przemocy do podjęcia np. leczenia choroby alkoholowej. Zapewniają również dostęp do świadczeń medycznych w szczególnie skrajnych przypadkach, kiedy wymaga tego stan osoby potrzebującej. Wszystkie podmioty działające w ramach Niebieskiej Karty podejmują również działania zmierzające do znalezienia rozwiązania trudnej sytuacji rodzinnej wynikłej na tle przemocy, w tym udzielenia pomocy prawnej i psychologicznej. 

W ramach procedury Niebieskiej Karty powoływana jest specjalna grupa robocza, której zadaniem jest opracowanie zindywidualizowanego planu pomocy. 

Będąc objętą lub objętym procedurą Niebieskiej Karty masz prawo do otrzymanie bezpłatnej pomocy obejmującej m.in. interwencję w sytuacjach kryzysowych, wsparcie medyczne, psychologiczne i prawne, badanie lekarskie w celu wydania zaświadczenia lekarskiego związanego z uszkodzeniami ciała doznanymi wskutek przemocy, wsparcie w uzyskaniu schronienia, w tym mieszkania socjalnego. 

Inną, bardzo ważną zaletą Niebieskiej Karty jest jej moc dowodowa. Fakt objęcia rodziny taką procedurą ułatwia udowodnienie obecności przemocy np. w trakcie sprawy o rozwód, jest to również cenna informacja dla organów ścigania w momencie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. 

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji wymagającej pilnej interwencji, nie wahaj się – dzwoń pod numery alarmowe 997 lub 112. 

Niebieska Karta – gdzie szukać informacji?Jeśli w Twojej rodzinie pojawia się przemoc i nie wiesz, gdzie szukać pomocy, możesz skorzystać chociażby z poradni telefonicznej “Niebieska Linia” pod numerem 801 120 002 czy wejść na stronę: www.niebieskalinia.pl lub stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładkę “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

Źródła: 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,10944.pdf

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

http://www.niebieskalinia.info/index.php/zadania-sluzb/59-rozporzadzenie-w-sprawie-procedury-niebiekie-karty-komentarz

https://www.gminabaranow.pl/index.php/zespol-interdyscyplinarny/46-co-to-jest-niebieska-karta-i-jak-to-dziala